Extras din Politica de securitate a datelor cu caracter personal

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (în continuare UCIP IFAD), aduce la cunoștință persoanelor fizice despre faptul că datele cu caracter personal se prelucrează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, precum și Politicii de securitate a datelor cu caracter personal a UCIP IFAD. În acest sens, UCIP IFAD implementează măsuri organizatorice și tehnice pentru asigurarea protecției datelor în conformitate cu legislația în vigoare. Prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepțiile stipulate expres în Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile articolelor 12-18 ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către UCIP IFAD”, mun. Chișinău, bvd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, oficiul 1303 sau la adresa office@ucipifad.md.

Categoriile de date du caracter personal

UCIP IFAD asigură prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către subiect/utilizator (utilizatorul aplicației AgriBusines Budget în continuare ”utilizator”) doar în strictă conformitate cu prevederilor legislației cu privire la protecția datele cu caracter personal în vigoare.

UCIP IFAD prelucrează categoriile de date cu caracter personal ale subiectului/utilizatorului se efectuează cu consimțământului subiectului/ utilizatorului de prelucrare a datelor cu caracter personal, care sunt colectate în momentul înregistrării, și care include inclusiv dar nelimitat: numele şi prenumele, data nașterii, adresa (raion), numărul de telefon mobil, adresa email, domeniul de ocupație și/ sau domeniul de activitate.

Cum utilizăm și stocăm informațiile colectate?

UCIP IFAD nu va face datele cu caracter personal ale subiecților/utilizatorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau expres acceptate de către subiect/utilizator.

UCIP IFAD poate colecta și utiliza datele cu caracter personal ale subiecților/utilizatorilor doar conform prevederilor legislative și ale politicilor interne în următoarele scopuri:

  1. Pentru a trimite periodic e-mailuri de informare privind serviciile financiare, evenimente IFAD;
  2. În scopuri statistice, pentru a analiza statistica utilizatorilor pe vârstă și gen, pe regiune, domeniul de ocupație și domeniul de activitate:

Metodele/Măsurile de protecție a informațiilor (date cu caracter personal)

UCIP IFAD aprobă și adoptă cele mai bune practici de colectare, stocare și prelucrare a datelor și măsuri de securitate pentru a prevenirea accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii informațiilor care conţin date cu caracter personal.

Modificări la Metodele/Măsurile de protecție a informațiilor

Modificările operate în metodele / măsurile interne de protecție a datelor și securitate a acestora în cazul în care pot genera careva consecințe pentru drepturile utilizatorilor aplicației dezvoltate de UCIP IFAD sunt aduse imediat la cunoștință acestora prin publicarea pe site-ul www.ucipifad.md (sau https://abds.ucipifad.md/) și/sau prin intermediul adresei de e-mail, oferindu-le posibilitatea de a decide utilizarea în continuare a serviciilor prestate și sau de a exercita dreptul de a fi uitat.

Consimțământul dvs. la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin utilizarea acestei aplicații, la momentul înregistrării, confirmați consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal și acceptați Politicile interne de protecție a datelor cu caracter personal adoptate de UCIP IFAD. Dacă nu sunteți de acord cu această politică, vă rugăm să nu utilizați această aplicație.

Ștergerea contului utilizatorului

Pentru ca utilizatorul să-și poată șterge contul și toată informația aferentă, este rugat să contacteze administratorul portalului - office@ucipifad.md.